Oğuz Erel Stil Danışmanlık Ltd. Şti. (Bundan sonra “DCOM” olarak anılacaktır) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili mevzuat uyarınca Veri Sorumlusu sıfatı ile başta  KVKK, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Hakkında Tebliğ, diğer yerel kanunlar ve T.C. Anayasasına uygun olarak işbu Aydınlatma Metni Kapsamında verilerinizi işleyecek, aktarabilecek ve gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri alarak saklayacaktır. İşbu Aydınlatma Metni; veri sorumlusunun kim olduğunu, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla ve nasıl toplandığını, kişisel verilerinizi toplamamız altında yatan hukuki sebep, kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçlarla aktarma durumlarının olduğunu ve veri sahibi olarak sizlerin KVKK uyarınca 11. madde kapsamında sayılan haklarınızın neler olduğu hakkında bilgilendirme metnidir.

 

İşbu Aydınlatma Metni’ nde anlatılanlara ek olarak drycleanonlymagazine.com internet sitemize (Bundan sonra “Web Sitesi” olarak anılacaktır) ilk giriş yaptığınız andan itibaren sizlere kaliteli hizmet sunabilmek, hizmetimizi geliştirebilmek ve Web Sitesi’nin fonksiyonlarını tam anlamıyla yerine getirilmesi amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bununla ilgili toplanan kişisel verileriniz hakkında detaylı bilgi için “Çerez Politikası”nı inceleyebilirsiniz. Çerez Politikası kapsamında toplanan bilgiler siz üyelik hesabınızı açıp Web Sitesine giriş yapmadığınız takdirde teknik ve güvenlik amacıyla anonim olarak toplanan bilgiler olup kişisel verilerinizle eşleşmeyecektir. Ancak üyelik bilgilerinizle Web Sitesini ziyaret etmeniz, her sayfada giriş bilgilerinizin her defasında tekrar tekrar girmenizi zorlaştırmak yerine otomatik olarak üyeliğinizi bir dahaki ziyaretinizde web sitesinin sizi hatırlamasını yarayan ve bunun gibi diğer çerezler web sitesinde kullanılmaktadır. Ancak üyelik bilgilerinizi doldururken vermiş olduğunuz bilgiler aşağıda Kişisel Verileriniz Korunması kapsamında ayrıca düzenlenmiştir.

drycleanonlymagazine.com internet sitesine üye olurken ve ürün siparişi sırasında DCOM ile sizin aranızda kurulan sözleşmelerin hukuka uygun hazırlanabilmesi, ürünlerin teslimi ve buna ilişkin evrakların sizin adınıza düzenlenebilmesi ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz otomatik ve mecburi olan yollarla aşağıdaki şekilde toplanır ve işlenir;

 • Web Sitesi’ne ilk girdiğiniz anda sizinle ilişkilendirilmeyecek şekilde anonim olarak IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Üye iseniz Şifre Bilgileri, Trafik Veri (Bağlantı Zamanı / Süresi vb.) bilgileri; kullanılan çerezler aracılığı ile “Çerez Politikası” kapsamında toplanır. Çerez Politikası bölümünden ayrıntılı metni okuyabilirsiniz. Çerez Politikası’ndan edinilen bu veriler yalnız başına kişisel veri olarak nitelendirilmez ancak siz Web Sitesine üye olduğunuzda verdiğiniz bilgiler aşamasında sizi tanımlayabilecek bilgiler ile birlikte kişisel veri olarak nitelendirilir. Aksi halde sadece siteye girmeniz ile anonim olarak toplanan bu veriler kişisel veri kapsamına girmemektedir. Üye olup, kişisel bilgileriniz ile   çerez bilgileri ilişkilendirilmesi durumunda; hesabınızın güvenliğinin sağlanması, alınan hizmetlerin doğru şekilde ifası, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Web sitesinin ve üyenin güvenliği, web sitesi reklam panoları yönetimi, denetim faaliyetlerinin yürütülebilmesi gibi amaçlarla Web Sitesi platformunca toplanır ve işlenir.
 • Sitemize üye olurken paylaştığınız veya daha sonra güncellediğiniz, Google, facebook, twitter vb. sosyal hesabınızı kullanarak senkronize edilerek toplanan Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numarası, E-Posta, Cep Telefon Numarası, Adres; üyelik sisteminde ayırt edilebilirliğinizin sağlanması, başka üyelik hesaplarıyla karıştırılmaması, üyelere özel kampanya hizmetlerinin verilebilmesi, sözleşmelerin hazırlanabilmesi, satış öncesi ve sonrası hizmetlerimizi doğru kişiye verebilmemiz, üyelik hesabı onaylama (doğrulama), bildirimde bulunma veya ileride ayrıca açık rızanıza başvurularak ticari elektronik ileti alımına istinaden iletişim araçlarıyla bildirim yapılabilmesi, herhangi bir sorun veya diğer hallerde sizinle iletişime geçebilmemiz, üyelik kurtarma ve buna ilişkin güvenlik sorularına kaynak teşkil etmesi amaçlarıyla toplanır ve işlenir.
 • Web Sitemizde satışa sunulan ürünlerin tarafınızdan paylaşılan fatura bilgileri: gerçek kişinin; adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, vergi dairesi, adresi, tüzel kişilerin; ticari ünvanı, vergi dairesi, vergi numarası, adres verileri muhasebe/finansal işlemlerin yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin verilmesi, ilgili kanunların yüklediği (vergi kanunu vb.) sorumlulukların yerine getirilebilmesi, satılmış ürünler karşılığı bu bilgilerle keşide edilen faturalara dayanarak satılan ürün cayma hakkı kullanılabilir ürün ise bu ürün sahibinin belirlenmesi amaçlarıyla toplanır ve işlenir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerinizi toplarken sizlerin açık rızanızın alınması gerektiğini söylemekle birlikte bazı durumlarda paylaşılan bu verilerin “açık rıza” alınmadan da işlenebileceğini ve aktarılabileceğine değinmektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nin 1. maddesi kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verilerin, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan sebepler kapsamında zaruri olarak toplanmaktadır. Bu sebepler;

 

 • KVKK’nın 5, 6, 8, 9. maddelerinde ve diğer kanun ve yönetmelikler tarafından yukarıda bahsettiğimiz bilgilerin alınmasının, gerektiği takdirde paylaşılmasının zaruri olması,
 • Üyelik Sözleşmesinin, Mesafeli Satış Sözleşmesinin, Ön Bilgilendirme Formu’nun kurulması, satış sonrası hizmetlerin tamamlanması ve tarafların birbirlerine olan yükümlülüklerini bilmesi ve yerine getirilebilmesi ile ilgili olması sebebiyle kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • DCOM’un kanunlardan kaynaklanan sebepler ile satıcı ve veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zaruri olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, DCOM’un meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zaruri olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel verilerinizin başkalarına aktarılabilmesi için veri sahibinin “açık rıza” beyanını aramaktadır. Ancak Kanun’ un 8. maddesi “Kişisel Verilerin Aktarılması” başlığında belirtildiği üzere açık rızanıza ihtiyaç olmaksızın zaruri olan hallerde başkalarına aktarım yapılabileceğini bahsetmektedir. DCOM olarak bizlerde sadece zaruri hallerde ve aşağıda bahsedildiği gibi aktarılabilecektir.

 

 • Web Sitede ziyaretçilerin yapmış olduğu analizler anonim olarak yapılır. Anonim olarak toplanan bilgileri kullanabilir, işleyebilir, anonim sonuçları paylaşabilir, anonim olarak istatistiki olarak ifşa edebilir. Kişisel bilgileriniz direkt olarak kullanım amacına aykırı şekilde 3. kişilerle paylaşılmaz, ücretli veya ücretsiz Sadece Veri Sorumlusu tarafından ve işin yerine getirilebilmesi için DCOM’un yetkilendirmiş olduğu ve mevzuatın uygun gördüğü kişiler tarafından işin gereğini görmek amacıyla aktarılabilir.
 • Verilen hizmetlerin hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz amacıyla; zorunlu olduğu taktirde danışmanlık aldığımız hukuk firmalarında çalışan avukat ve görevliler,
 • Web Sitesi içerisinde ürünlerin satışından kaynaklı olarak gerekli belgelerin muhasebe/finansal hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere aktarılması,
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, vergi daireleri ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
 • Sözleşmesel yükümlülüklerimizi tamamlayabilmek amacıyla; bazı ürün/malın teslimi veya müşteri/tüketici ile iletişim kurabilmek amacıyla e-posta gönderiminde ve telekominikasyon alanında çalıştığımız hizmet sağlayıcı şirketler,
 • Web sitemizi geliştirebilmek, altyapı ve güvenliği sağlayabilmek, yaşanan sorunları biran önce giderebilmek, veri güvenliğini sağlayabilmek ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla; Hizmet aldığımız iş ortaklarımız tarafından zorunlu olarak erişilebilir.

DCOM tarafından toplanan kişisel verileriniz hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanılmaz, satılmaz ve yurt dışına aktarılmaz.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK Kanunu 11. maddesine göre;

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verilerin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

Belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.drycleanonlymagazine.com adresinde yer alan “Destek” bölümünde ki elektronik posta adresinden iletebilirsiniz. DCOM talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli red sebepleri başvuruda bulunduğunuz elektronik posta adresine gönderilir.

 

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca ilgili kişilerin elektronik posta ile yapacağı başvurularda; ilgili kişinin adı – soyadı, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

 

Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir.

 

Talep konusunun, başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.